Основи граматики англійської

Основи граматики англійської

Розділом мовознавства, який вивчає закономірності утворення словосполучень і речень, називають граматику. Повноцінне вивчення іноземної мови неможливе без цієї складової. Репетитори англійської мови допоможуть розібратися, за якими принципами відбувається поєднання слів та утворення нових конструкцій. Англійська мова має складну граматику, однак, знаючи правила і особливості побудови речень, можна оволодіти нею.

Що входить до базових понять граматичної системи 

Англійська мова має вісім частин мови з конкретними функціями. Завданням іменника є позначити предмет, живу істоту чи явище, а дієслова — позначити дію. Займенник, вказуючи на предмет чи особу і не називаючи її, у реченнях використовується замість іменника. Прикметник — частина мови для означення предмета. У реченнях використовуються прийменник, вигук, сполучник і прислівник — кожен зі своєю функцією.

Артиклі англійської мови класифікують та індивідуалізують осіб, предмети, явища. До перших відносяться «a»/«an», до других — «the». Вказані службові слова вживаються перед іменником за винятком випадків, коли їх ставлять після займенника та прикметника. Характерною рисою англійської мови є невизначений рід іменника. У мові використовують «he» або «she» — займенники на позначення людей, а також «it», коли йдеться про тварин, предмети, явища. Іменники жіночого роду мають суфікс «-ess». 

Варто звернути увагу на дієслова. Англійську граматику небезпідставно вважають складною, оскільки класифікація вказаної частини мови відбувається через ряд ознак. Залежно від способу утворення дієслово буває простим, позбавленим префіксів і суфіксів, похідним, складовим. Класифікація дієслів відбувається за значенням та категорією перехідності. Для складання речення використовують модальні й допоміжні дієслова. Англійська мова багата на комбінації частин мови.

На окрему увагу заслуговує синтаксис. Серед особливостей — вживання дієслова у кожному реченні, формування складнопідрядного речення з головного і допоміжного слів. За типом висловлювання конструкції бувають розповідними, питальними і спонукальними. Вказана характеристика зближує англійську з українською, оскільки речення за типом висловлювання є в обох мовах. 

Найважча складова граматики — часи в англійській мові. Їх важко самостійно вивчити, особливо новачкам. Заняття з педагогом сприяють засвоєнню складних тем, адже викладач пояснить матеріал простими словами, запропонує вправи для закріплення. Завдяки індивідуальним заняттям відбувається відкладення й систематизація засвоєного в пам’яті. 

Практичні рекомендації для вивчення англійської граматики

В осягненні складної теми варто бути поступовим. Необхідно приділяти увагу основам, далі переходити до складних питань, зокрема правил утворення часів, способів дієслова, видів. Зазубрювання матеріалу без його розуміння веде до провалу. Студент повинен розуміти, як слова складаються у просте чи складне речення. Інакше утворення конструкцій буде супроводжуватися проблемами. Щоб досягти результатів, варто практично закріплювати отримані знання. Граматичні конструкції потрібно вживати в усному й писемному мовленні. Що більше практики, то краще закріпляться знання. Ефективним методом розмовної практики є ведення діалогу. 

Рекомендується приділяти граматиці не менше 30 хв у день. Заняття мають бути регулярними й систематичними. Необхідно виконувати різноманітні вправи, повторювати засвоєні правила. 

Студент не повинен боятися помилок. Під час тренувань можна допустити похибку у складанні речення. Така ситуація є нормальною, оскільки, помиляючись, людина знаходить правильний шлях. Якщо є прогалини, наприклад, матеріал про те, як вживати неправильні дієслова в англійській, варто звернутися до підручника, інтернет-джерел, викладача, репетитора. Не буде зайвим знайти в Skype чи соціальній мережі співрозмовника, регулярно спілкуватися з ним, тренуватися у формуванні спочатку простих, потім складних граматичних конструкцій. За короткий термін перші результати стануть помітними. 

29 вересня 2023
Роман avatar
Роман
Автор статті